Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är nödvändig, det är nog de flesta överens om. I våra odlingar tenderar vi dock, ofta omedvetet, att skada och undanröja miljöer för många växter och djur. Men  med genomtänkta odlingar och markytor så kan vi hjälpas åt att gynna den biologiska mångfalden och få odlingsfördelar på köpet, såsom bättre pollinering och naturliga fiender till skadegörare.

Jag hjälper er att planera era odlingar med åtgärder för att gynna djur, växter, mikrolivet och er odling, såsom

hur man skapar/bevarar livsmiljöer för nyttoinsekter
lämpliga växtarter för att gynna nyttoinsekter
anläggning av ängar med lämpliga ängsarter
gröngödselväxter som förbättrar jordar och gynnar mikrolivet.

OBS! Jag kan på obestämd tid framöver inte ta emot nya uppdrag då jag numera arbetar på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg.